Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.

Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringvoorwaarden CAS Sanitair

 

Inhoudsopgave:

Artikel: 01 Definities

Artikel: 02 Identiteit van de ondernemer

Artikel: 03 Toepasselijkheid

Artikel: 04 Het aanbod

Artikel: 05 De overeenkomst

Artikel: 06 Herroepingsrecht

Artikel: 07 Kosten in geval van herroeping

Artikel: 08 Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel: 09 De prijs

Artikel: 10 Conformiteit en garantie

Artikel: 11 Levering en uitvoering

Artikel: 12 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel: 13 Betaling

Artikel: 14 Klachtenregeling

Artikel: 15 Geschillen

Artikel: 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

Artikel  01 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van

   zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van

   beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten

   en/of diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

   informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

   raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien

   van de overeenkomst op afstand;

7. Mailadres CAS Sanitair: u kunt info@cassanitair.nl gebruiken of het e-mailadres van de desbetreffende

   webshop van Cas Sanitair wanneer u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

   consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

   georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het

   sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

   communicatie op afstand;

10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

   een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

   samengekomen.

11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 02 -Identiteit van de ondernemer

CAS Sanitair handelend onder de naam Kranenwereld;

Communicatieweg 13C

3641 SG Mijdrecht

Tel: 0297-254398

 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag  van 10:00 uur tot 17:00 uur

en op zaterdag tot 16.00 uur

 

e-mailadres:  info@cassanitair.nl

KvK nummer:   54743389

BTW nummer:   NL851423735B01

 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de

gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of

- organisatie waarbij hij is aangesloten;

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar

  en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

 

Artikel 03 -Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

   tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

   voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

   voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

   voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

   mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige

   lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

   langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

   deze door de consument op een eenvoudige manier kan

   worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

   Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

   wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

   kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

   op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of dienstenvoorwaarden

   van toepassing zijn, is het tweede en derdelid van overeenkomstige toepassing en kan de consument

   zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling

   die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

   gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor

   het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen

   worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar

   de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

7. onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

   voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 04 -Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

   nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

   en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

   aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van

   afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

   diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding

   zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

   Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte

   kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

   verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

   bijzonder:

o    De prijs inclusief belastingen;

o    Kosten van verzending;

o    Wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o    Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o    De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o    De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

ondernemer de prijs garandeert;

o    De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik

van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag

dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze

deze voor de consument te raadplegen is;

o    De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in

het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst

herstellen;

o    De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

o    Gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o    De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 05 -De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

   aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

   ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

   Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de

   consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

   Organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij

   voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer

   daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich- binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

   betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn

   voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond

   van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd

   gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden

   te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

   of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen

   op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c.de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze

  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

  eerste levering.

7.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende

 voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 06 –Herroepingsrecht Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

   opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

   na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen

   en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

   De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te

   kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

   maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in

   de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte&l